Zápis pro školní rok 2020-2021, se uskuteční v termínu 2.5.2020-16.5.2020

Zápis do MŠ EDUCAnet Outdoor Team s.r.o. se v letošním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu se uskuteční od 2.5.2020 do 16.5.2020

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID m9brxac
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) adela.kassova@educanez.cz
 3. poštou (korespondenční adres Mateřská škola EDUCAnet Outdoor Team s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje
 • rodný list dítěte (pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem)
 • prohlášení o řádném očkování Vzor textu čestného prohlášení k očkování
 • kopii očkovacího průkazu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte (matka, otec, nebo jiná oprávněná osoba)
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • Přihláška_předškolní_vzdělávání

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Na všechny nové školáčky i jejich rodiče se budeme těšit v září osobně. V současné chvíli Všem přejeme hlavně zdraví.

Nahoru